Arhan Koleji

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme-değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Ölçme-değerlendirme, öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirleyerek dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur. Yapılan değerlendirmeler neticesinde kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan raporlar ile öğrenci, öğretmen ve veliye geri bildirim sağlar. Öğretmenler ve okul idaresinin katılımı ile programın düzenli olarak değerlendirilmesi, programın zaman içinde iyileştirilmesine katkıda bulunur.


Öğrencinin öğrendiklerini ölçmek ve gelecekteki gelişimine yön vermek amacıyla birçok ölçme değerlendirme aracı kullanılır. Anaokulu ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerin çalışmaları sürekli olarak takip edilir, gözlemlenir. Ön değerlendirme, süreç değerlendirme ve sonuç değerlendirme yoluyla öğrenme sürecinin her aşaması takip edilir. Ön değerlendirme; öğrencinin mevcut bilgilerinin, ilgilerinin ve öğrenme tarzının belirlenmesinde, süreç değerlendirme; öğrenme sürecinin devam ettiği, eksik kalan öğrenmelerin tespit edilmesinde, sonuç değerlendirme ise; öğrenilenlerin ölçülmesinde önemli rol oynar. Bunun yanı sıra öğrencilerin bir konuya ilişkin anlamaları rubrik, karne, kontrol listesi, giriş-çıkış kartları, beyin fırtınası, akıl haritaları, sunumlar, projeler, gözlemler gibi farklı ölçme-değerlendirme araçları ve stratejileriyle değerlendirilir. Irmak Okulları, öğrencilerin öğrenmelerini ölçerek onların daha iyi öğrenmelerine yardımcı olmaya, öğrencilerin öğrenme durumu hakkında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere bilgi vermeye ve müfredatı geliştirmeye çalışır. Ölçme-değerlendirmeden elde edilen bilgiler veli bilgilendirme toplantıları, veli-öğretmen görüşmesi, öğrenci tarafından yönetilen portfolyo görüşmeleri ve ara karne, gelişim raporları ve sorgulama ünitesi raporları ile veli ve öğrencilerle paylaşılır.
Öğrencileri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte, öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma-inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindiği bilgi ve bulguları paylaşabilme ve benzeri birçok gözleme dayalı öğrenci etkinliğine de değerlendirmede yer verilir. Ek olarak 1-2-3. sınıf seviyelerinde her dönemin sonunda bir kez Türkçe ve Matematik derslerini içeren genel değerlendirmeler yapılır. Anaokulu ve ilkokul seviyesinde yapılacak olan portfolyo görüşme saatleri velilere bildirilir. Bu görüşmeler, öğrencinin öğrenimleri ile ilgili dönüşümlü düşünme yaparak ailesiyle paylaşım içinde olduğu önemli bir süreçtir. Bu nedenle portfolyo gün ve saatleri çok önemli mazeretler dışında ( doktor raporu, şehir dışı ve iş seyahati ) değiştirilmez.

Puan, Notla Değerlendirme
4. sınıftan başlayarak Milli Eğitim Bakanlığı gereği sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç yazılı sınav uygulanır. Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ile kazanımları dikkate alarak sınav uygular. Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgelerine puan olarak yazılır ve beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir. 4. sınıf öğrencilerimizin sınav sonuçlarına göre başarılı oldukları alanların belirtildiği, tamamlamaları gereken kazanımların yer aldığı sınav sonuç analizleri, web sayfamızdan takip edilebilir. Ölçme ve değerlendirme politikası belgesinde anaokulu – ilkokul sınıf seviyelerindeki tüm yaklaşımlara detaylı şekilde yer verilmiştir.